ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

2022-06-24

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่ 24 มิ.ย 2565 เป็นต้นไป

- บทความทุกบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewers) จำนวน 3 ท่าน (แบบ Double-blinded)

- บทความที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์ที่เว็บไซต์วารสาร ในปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 (Vol. 1 No.1 (2023): January - June)

***ฟรีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์