(1)
ชิตมณี ว. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพพนักงานบริการหญิง (Female Sex Worker) ในเขตพื้นที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. Acad. J. n.a. Syst. Dev. 2023, 1, 137-149.