(1)
วังคะฮาต ข. การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561-2563. Acad. J. n.a. Syst. Dev. 2023, 1, 16-30.