พรหมประสิทธิ์ น. . . ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ในแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข, Puttalung, Thailand, v. 1, n. 2, p. 31–42, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/AJHSD/article/view/1317. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.