ชิตมณี ว. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพพนักงานบริการหญิง (Female Sex worker) ในเขตพื้นที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข, Puttalung, Thailand, v. 1, n. 3, p. 137–149, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/AJHSD/article/view/2356. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.