วังคะฮาต ข. การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561-2563. วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข, Puttalung, Thailand, v. 1, n. 2, p. 16–30, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/AJHSD/article/view/826. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.