พรหมประสิทธิ์ นิภาภรณ์. 2023. “ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ในแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา”. วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข 1 (2). Puttalung, Thailand:31-42. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/AJHSD/article/view/1317.