ชิตมณี วัชรี. 2023. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพพนักงานบริการหญิง (Female Sex Worker) ในเขตพื้นที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”. วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข 1 (3). Puttalung, Thailand:137-49. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/AJHSD/article/view/2356.