วังคะฮาต ขวัญใจ. 2023. “การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561-2563”. วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข 1 (2). Puttalung, Thailand:16-30. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/AJHSD/article/view/826.