[1]
ชิตมณี ว. . ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพพนักงานบริการหญิง (Female Sex worker) ในเขตพื้นที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”, Acad. J. n.a. Syst. Dev., ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 137–149, ธ.ค. 2023.