[1]
วังคะฮาต ข., “การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561-2563”, Acad. J. n.a. Syst. Dev., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 16–30, พ.ค. 2023.