พรหมประสิทธิ์ น. . . “ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ในแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา”. วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข, ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2023, น. 31-42, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/AJHSD/article/view/1317.