ชิตมณี ว. . . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพพนักงานบริการหญิง (Female Sex Worker) ในเขตพื้นที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”. วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข, ปี 1, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 137-49, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/AJHSD/article/view/2356.