วังคะฮาต ข. “การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561-2563”. วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข, ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2023, น. 16-30, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/AJHSD/article/view/826.