[1]
ส่องแสง อ., จันทร์พราว ว. , บุปผาชาติ ด. และ ศรีสุระ เ. 2022. พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 62–83.