[1]
สายชนะ ศ. , ตรีผลพันธุ์ ไ. และ เพิ่มทรัพย์ ศ. 2022. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 84–98.