[1]
เชื้อธรรม บ. 2022. ตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี. 10, 2 (ธ.ค. 2022), 94–100.