[1]
เทียมสุวรรณ น. 2021. การศึกษาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 10. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี. 9, 2 (ก.ย. 2021), 83–96.