(1)
ส่องแสง อ.; จันทร์พราว ว. .; บุปผาชาติ ด. .; ศรีสุระ เ. . . พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10. HPC10 Journal 2022, 10, 62-83.