(1)
สายชนะ ศ. .; ตรีผลพันธุ์ ไ. .; เพิ่มทรัพย์ ศ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง. HPC10 Journal 2022, 10, 84-98.