(1)
เชื้อธรรม บ. ตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล. HPC10 Journal 2022, 10, 94-100.