(1)
เทียมสุวรรณ น. . การศึกษาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 10. HPC10 Journal 2021, 9, 83-96.