ส่องแสง อ.; จันทร์พราว ว. .; บุปผาชาติ ด. .; ศรีสุระ เ. . . พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 62–83, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1601. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.