สายชนะ ศ. .; ตรีผลพันธุ์ ไ. .; เพิ่มทรัพย์ ศ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 84–98, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1602. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.