สุพล ย.; ศรีพรหม ว.; สิงห์ไชย พ. รูปแบบในการขับเคลื่อนการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง ด้วยโปรแกรมพี่เลี้ยง ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 48–64, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1613. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.