เชื้อธรรม บ. ตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 94–100, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1616. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.