สันโดด ภ. . ประสิทธิภาพชุดทดลองภาคสนามในการตรวจหาเชื้อพิคัลโคริฟอร์ม (อ13) ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 16–27, 2021. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1618. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.