ช้างสาร พ. . ผลของรูปแบบการส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัย ในศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 49–63, 2021. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1620. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.