สุขสำราญ จ. .; เกตพันธุ์ เ. . การจัดบริการคลินิกนมแม่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 115–118, 2021. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1626. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.