กลิ่นหอม พ. . ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ขวดนมเลี้ยงเด็กอายุ 2-4 ปี ของผู้เลี้ยงดูที่มารับบริการที่ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 16–30, 2021. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1627. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.