สันโดด ว. . การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมสร้างความรอบรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 31–44, 2021. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1628. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.