เทียมสุวรรณ น. . การศึกษาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 10. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 83–96, 2021. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1633. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.