ส่องแสง อนุสรณ์, จันทร์พราว วราภรณ์, บุปผาชาติ ดิศพล, และ ศรีสุระ เด่นดวงดี. 2022. “พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 10 (1):62-83. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1601.