สายชนะ ศิรินภา, ตรีผลพันธุ์ ไพศรี, และ เพิ่มทรัพย์ ศิริลาวัลย์. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 10 (1):84-98. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1602.