สุพล ยงยุทธ, ศรีพรหม วิลาวัณย์, และ สิงห์ไชย พรหมพิริยะ. 2022. “รูปแบบในการขับเคลื่อนการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง ด้วยโปรแกรมพี่เลี้ยง ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 10 (2):48-64. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1613.