เชื้อธรรม บุญเกิด. 2022. “ตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 10 (2):94-100. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1616.