สันโดด ภูมิพัฒน์. 2021. “ประสิทธิภาพชุดทดลองภาคสนามในการตรวจหาเชื้อพิคัลโคริฟอร์ม (อ13) ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 9 (1):16-27. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1618.