ช้างสาร พรพิมล. 2021. “ผลของรูปแบบการส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัย ในศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 9 (1):49-63. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1620.