สุขสำราญ จตุพร, และ เกตพันธุ์ เกษแก้ว. 2021. “การจัดบริการคลินิกนมแม่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 9 (1):115-18. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1626.