สันโดด วรรณภา. 2021. “การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมสร้างความรอบรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 9 (2):31-44. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1628.