เทียมสุวรรณ นฤมล. 2021. “การศึกษาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 10”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 9 (2):83-96. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1633.