[1]
ส่องแสง อ., จันทร์พราว ว. ., บุปผาชาติ ด. ., และ ศรีสุระ เ. . ., “พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10”, HPC10 Journal, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 62–83, มิ.ย. 2022.