[1]
สายชนะ ศ. ., ตรีผลพันธุ์ ไ. ., และ เพิ่มทรัพย์ ศ. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง”, HPC10 Journal, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 84–98, มิ.ย. 2022.