[1]
เชื้อธรรม บ., “ตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล”, HPC10 Journal, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 94–100, ธ.ค. 2022.