[1]
สันโดด ภ. ., “ประสิทธิภาพชุดทดลองภาคสนามในการตรวจหาเชื้อพิคัลโคริฟอร์ม (อ13) ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี”, HPC10 Journal, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 16–27, มิ.ย. 2021.