[1]
ช้างสาร พ. ., “ผลของรูปแบบการส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัย ในศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี”, HPC10 Journal, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 49–63, มิ.ย. 2021.