[1]
สันโดด ว. ., “การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมสร้างความรอบรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี”, HPC10 Journal, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 31–44, ก.ย. 2021.