[1]
เทียมสุวรรณ น. ., “การศึกษาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 10”, HPC10 Journal, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 83–96, ก.ย. 2021.