ส่องแสง อ., จันทร์พราว ว. ., บุปผาชาติ ด. ., และ ศรีสุระ เ. . . “พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 62-83, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1601.