สายชนะ ศ. ., ตรีผลพันธุ์ ไ. ., และ เพิ่มทรัพย์ ศ. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 84-98, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1602.